หลอดไฟ LED เป็นแนวโน้มใหม่ในการใช้งานเพื่อแสงสว่างในทุกภาคส่วน

หลอดไฟ LED เป็นแนวโน้มใหม่ในการใช้งานเพื่อแสงสว่างในทุกภาคส่วน เนื่องด้วยความประหยัดของค่าไฟฟ้าเมื่อเทียบกับหลอดไฟฟ้าแบบเดิมทั้งหมด โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งแสงสว่างสำหรับทุกกิจกรรมที่ประหยัดลง แต่ละภาคส่วนก็จะได้รับประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ทางหลอดไฟโรงงานประเมินว่า คุณจะได้รับประโยชน์ในการใช้หลอดไฟ LED มากน้อยแค่ไหน และคุ้มค่าอย่างไรหลอดไฟในแต่ละกิจการนั้นจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป หากคุณเป็นหนึ่งในกิจการที่ต้องใช้แสงสว่างอยู่มาก และมีการเปิดไฟ เพื่อส่องสว่างต่อเนื่อง กิจการของคุณก็จะเป็นกิจการหนึ่งที่สามารถใช้ Solution การติดตั้งหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้

ร้านอาหารหรือโรงแรม ต้องการคุณภาพของแสงทีมีความสวยใสและเลือกค่าองศาของแสงได้ตามต้องการ การใช้งานแบบ Dimmable light LED จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกิจการร้านค้าประเภท โรมแรมและร้านอาหารเป็นอย่างมาก แต่เดิมแล้ว โรงแรมและร้านอาหารจะเลือกใช้หลอด Halogen อยู่แล้ว เพื่อให้ได้ความสวยใสของแสง และ lighting effect บนผืนวัตถุที่ต้องการจะเน้นสำหรับการตกแต่งภายใน แต่ปัญหาที่เกิดกับการใช้หลอดไฟ LED ประเภทนี้ก็คือ มีความร้อนสูง และความร้อนที่ถ่ายเทมากับแสงนั้น จะทำให้วัตถุใดๆที่ได้ความร้อนเสื่อมสภาพได้ง่าย นอกจากนี้หลอดไฟฮาโลเจนยังก่อให้เกิดความร้อนในระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปเพื่อปรับอากาศในร้านอาหารหรือในอาคารของโรงแรมที่ไม่สามารถวัดประเมินค่าเป็นตัวเงินได้โดยง่ายนัก และเป็นประเด็นที่กิจการโรงแรมและร้านอาหารมองข้ามไป แต่เมื่อร้านอาหารและกิจการโรงแรมเลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานประเภทหลอดไฟ LED ทดแทนแล้ว จะทำให้ความร้อนในระบบปรับอากาศลดลงเป็นอย่างมาก และ แสงที่สาดส่องไปยังวัตถุหรือพื้นผิวของสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งภายใน (รูปแบบ การปั้น หรือสินค้าที่จัดแสดงอยู่) ก็จะไม่เสื่อมสลายไปกับความร้อนของหลอดฮาโลเจนแบบเก่า